بحثی که به رمان تبدیل شد

فکر کنم سال ۲۰۰۳ بود وقتی احمد پوری را در لندن برای اولین بار دیدم. وقتی همراه با پرویز جاهد مهمان منزل من و مهدی شدند. صحبت از آنا اخماتوا بود و ترجمه های اشعار او به فارسی. وقتی به دستم نسخه از این ترجمه هارا دادند که بخوانم با کمال شرمندگی و شگفتی به آقای پوری گفتم من در این نوشته Read more [...]