Audio and Book: “Sarmaddeh” novel by Bahmanyar

11882810_10153577120332287_1118321985232472239_o

روجلد رمان سرمدده

خوش‌خبری برای ادبیات تاجیک!
چند ماه آخر با مهدی مشغول ویرایش، تهیه لغت‌نامه و ثبت صوتی کتاب سرمدده، نوشته بهمنیار از نویسندگان صاحب‌سبک و برجسته تاجیک و به قول خودش هم‌شهر بودیم. او پنجکنتی‌ست و پنجکت روزو روزگاری در قلمرو سمرقند بوده.

این کتاب که در طول سال‌ها نوشته شده و سبک خاص بهمنیار و از بهترین نمونه‌های ادبیات تاجیک است. دو داستان کوتاه آنرا نیز خوانده‌ام که غیر تاجیک‌ها نیز بتوانند با متن خاص فارسی او ارتباط برقرار کنند. دیرتر بعد از تایید ناشر هم‌خوان خواهم کرد.

بدون کمک‌های شبانروز مهدی و به تنهایی از عهده این کار برنمی‌آمدم. متن بهمیار که نسل من با آن رشد کردیم مثل آب خوردن روان است و از این جاست متوجه نمی‌شویم که ممکن است دیگر فارسی‌زبان‌ها در فهمیدن آن دشواری داشته باشند. در اینجا نقش مهدی کلیدی بود و تهیه لغت‌نامه بدون دید دقیق او امکان‌پذیر نمی‌شد.
ممنون از ناشر عزیز بابت زحمت‌ها و هم ویرایش چندین‌باره این کتاب. بدون همکاری‌های بی‌دریغ انزورت ملک‌زاد و بختیار امینی این کار شاید به این زودی به انجام نمی‌رسید. این دو دوست عزیز بین من و مهدی و بهمنیار از رفت و آمد خسته نشدند. حتمی وقتی این خبر خوش را به او می‌رسانند نفس راحتی خواهند کشید.

Як хушхабар барои адабиёти точик! Чанд мох охир бо Мехди машгули вироиш, тахияи лугатнома ва сабти китоби Сармаддех навиштаи Бахманёр аз нависандагони сохибсабк ва барчастаи точик ва ба кавли худаш хамшахри будем. У Панчакантист ва Панчакат рузу рузгоре дар каламрави Самарканд буда.
Ин китоб ки дар тули солхо навишта шуда ва сабки хоси Бахманёр аст аз бехтарин намунахои адабиёти точик аст. Ду достони онро низ хондаам то гайри точикхо битавонанд бо сабки хоси форсии Бахманёр иртибот баркарор кунанд. Ин фойлхои сутиро дертар хамхон мекунам бо ичозаи ношир.
Мамнун аз ношири азиз бобати захматхо ва хам вироишхои чандинбораи ин матн. Бидуни кумакхои шабонарузи Мехди ва ба танхои аз ухдаи ин кор барнамеомадам. Аз у низ ташакур мекунам. Бидуни диди дакики у тахияи лугатномаи номумкин буд. Матни Бахманёр барои мо точикон мисли оби хурдан равон аст ва аз ин чост ки матаваччех намешавем ки мумкин аст дигар форсизабонхо дар фахмидани он душвори дошта бошанд.
Аз дустони азизам Анзурати Маликзод ва Бахтиёри Амини низ сипосгузорам ки байни ману Мехдиву Бахманёр аз рафтуомад хаста нашуданд ва бо камоли бузургвори кумак карданд.
Хатман вакте ин хабари хушро ба у мерасонанд нафаси рохате хоханд кашид.

http://www.hands.media/books/?book=sarmaddeh

با لطف و زحمت‌های زیاد ناشر عزیز و پرکار فایل‌های صوتی داستان «خوک‌خانه» از رمان سرمدده، نوشته بهمنیار، نویسنده برجسته تاجیک آماده شد.

با پیشنهاد و راهنمایی‌های مهدی این داستان و داستان «زرنگار» را از این سری داستان‌های رمان خواندم تا فارسی زبان‌هایی که در خواندن لحن محلی و مردمی آن مشکل دارند کمک بشود. جمله‌های بهمنیار سبکن طولانی و به هم بافته‌شده هستند که در فارسی امروز ایران رایج نیست. البته متنی که من خوانده‌ام از نسخه تاجیکی آن است و در متن فارسی آن خود نویسنده تغییراتی وارد کرده تا برای خواننده غیر تاجیک راحت‌فهم باشد.

این قصه که بیانگر برخورد و برداشت سرمددهیان از کومونیسم است یکی از بهترین قسمت‌های این رمان است. بسیاری از منتقیدین ادبیات تاجیک این قصه را به عنوان بهترین داستان کوتاه ادبیات تاجیک عنوان کرده‌اند و واقعا برحق. من که از دوران نوجوانی این رمان را بار‌ها خوانده‌ام هنگام بازخوانی آن به قصد تهیه اجرای صوتی آن چیزهای تازه‌ای در آن کشف کردم. شاید با فاصله‌ای که بین ما تاجیکان و دوران حکومت شوروی اتفاق افتاده بسیاری‌ها نیز چنین حس را پیدا کرده باشند.

شما که برای اولین بار خواننده و شنونده آن هستید حتمی برداشت‌های متفاوتی خواهید داشت. امید است که بتوانید با شنیدن فایل صوتی آن بهتر با این رمان باارزش برای تاجیکان ارتباط برقرار کنید. البته خوب بود با صدای خود نویسنده ثبت می‌شد.

خود بشنوید و به دوستان خود نیز معرفی کنید. این تجربه تازه‌ای‌ست که نمونه ادبیات تاجیک به طور صوتی در دست‌رس همه فارسی‌زبان‌ها قرار می‌گیرد. کم و کاستی دارد اگر معذور دارید.

Фойли савтии достони “Хукхона” аз романи “Сармаддех” навиштаи Бахманёр, нависандаи барчастаи точик, хидмати хонандаи азиз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *