انقلاب به شیوه جدید


چه کسی گفته دفاع
با مشت است
جنگ با تفنگ
و انقلاب با خون

این کهنه است
  تازه شو عزیز
راه تازه پیش گیر
درس از درویش گیر

خنده به وقت گریه کن
رقص به جای ماتم
قه-قه به جای سکوت

فریاد به جای خواب
انقلاب است
انقلاب ناب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *