سفر نوشته ها ۱

آفتاب دوشنبه
 روی کف دستان سرخ شد

ماه خاروغ بر شانه هایم
نشست

و خاراسنگ های پامیر
بوی سمرقند می داد

در تابستان بدخشان
تنها رود پنج
درخشان بود

من نه مهمان بودم
نه مسافر

ژولای سال۲۰۱۲

One thought on “سفر نوشته ها ۱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *