سنگ و ستاره

نا آرامی هایم را
در یخچال ها و پیریخ های پامیر
فرو بردم
در تابستان ۲۰۱۲

و بی تابی هایم را در رود پنج
رها کردم
که روانه است از شانه های بدخشان 
وعده گاه سنگ و ستاره

تا وقتی به آمو
 و سیردریا
و زرفشان می رسد
خروشان تر از آب های وخش و ورزاب باشد

آن وقت شفا خواهم یاف
آن وقت عطش از دلم
خواهد رفت

ژویه ۲۱۰۲

One thought on “سنگ و ستاره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *