یک ماه کامل گذشت

امروز یک ماه رسا بر فارسی نویسیی من شده است. نمی دانم که چی قدر پیشرفت کرده ام و یا نکرده ام. اما خوب می دانم که کار بدی نکرده ام. خط فارسی اشتیاق مرا نسبت به نوشتن افزوده است.
باید برای این ماهگرد شامپینی باز کنم و جشن بگیرم. جشن پیی جشن خوب است و زیبنده.

3 thoughts on “

  1. saeid eslahi

    پارسی گوییم، یعنی این کشش ؛ زان طرف آید که آمد آن چشش / چشم هر قومی به سویی مانده است ؛ کان طرف یک روز ذوقی رانده است / ذوق جنس از جنس خود باشد یقین ، ذوق جزو از کل خود باشد ببین ــ مثنوی معنوی، مولانا
    من نیز خرسندم و شاد باش می گویم؛ امید که بر سفره ی شکر ریز پارسی ات همچنان میهمان خجستگی های مکرر ماهانه باشم

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *