Category Archives: Тасвир- صویر

جای من خالی

با یاد وطن در یوتیوب گشتم تا به این جشن جوانان تاشکند و نمایش مود لباس تابستانی ریسدم. واقعا جای من خالی ست بین شان. شما می دانید که من در این کشوربیرنگ چه کار می کنم؟ گاهی یادم میرود که چه... اما کاش می توانستم در این خاک عزیز زندگانی به سر برم و نیازمند چیزی نباشم. اما صد Read more [...]

Аз нигох хушам омад!

از نیگاه خوشم آمد! این هفته نامه غیردولتیی تاجیکی در چند شماره خود رهبران دولت های مشترک المنافع را در قالب فتبال بازهای دراورده است، که در حال همله به همدیگر هستند اما به روی خود نمی آورند. برای من تاجیک جالیبی کار در این جاست که بی بی سیی ازبکی این تصویرهارا با شرح کامل در Read more [...]

About One Particular Photo

This photo on my previous post is under question. My Iranian friends say that is not a view you can see in Tehran. But It is being circulated on the internet and some newspapers as it is a Tehran with it's illigal satellite dishes. See these links too: http://www.vpl.ca/branches/LibrarySquare/bus/newmediawhat.html http://www.extrememortman.com/foreign-policy/iran-news-to-newt/ I am too curious to know, where this photo is originaly coming from and by whom it has been taken. If it's not Tehran, Read more [...]

امشب مهدی خوابید و لپ تاپ رسید به من

این شب من از خیابان کنار پنخره امان مراقبت کردم. معمولا این کار مهدیی. بی پرده زندگی می کنیم و یک اطاقی داریم پنجره های بزرگ دارد و یک خیابان سبز در قابهای آن شب و روز نمودار است. باران تا صبح بارید و می بارد. حرف زیادی ندارم جز این گالیریی عکس های کردستان ایران در سایت رادیو زمانه. Read more [...]

“Freedom is Boring, Censorship is Fun”

 این دختران زیبا موعتقیدند که آزادی خسته کننده است و سانسور سرگرم کننده است. در این گفته ها چیزی را می بینم که به حقیقت نزدیک است، مثل این که همیشه وقتی می گویند چیزیرا نکن آدمیزاد به همان بیشتر اشتیاقمند می گردد. پس این دختران زیبارا  بیشک فرزندان کنجکاو و قوانین شیکن Read more [...]

مادر من

پسر گرفتار مشکلات خود، یک دختر در آلمان، دیگی در لندن، دو دختر دیگر گرفتار درسهای دانشگاهیی خود. تنها خوردی پهلوش مانده است هنوز تا خندی دیگر تا به بلاغت کامیل برسد و او نیز از پیی زندگانیی خویش شود. اما خوب است که هنوز شانزده ساله است و در کنارش می نشیند و نقاشی می کشد. از او نیز Read more [...]

سه نگاه سبز به راه برگشتن من

 سه خواهرک شیرین و نازدانم.دلم برای نازو اداهایشان تنگ است. بسیار تنگ.گلزاده همانی که از همه فروتنتر است و با ناز از آخیر استاده است، ایمروز نامه نویشته بود. میگوید که کامپوترشرا دوباره دروست کرده است. خدارا شکر میکنم اگر این بار آخرین خراب شدن آن کامپوتر باشد و بگزارد که این Read more [...]

Merry Xmass London

Имруз тамоми таклиёт дар шахри Лондон таътил аст. Шаби Криссмас хамаи кудакони ин шахр ва тамоми Урупо дар руъёи чахони мазхабии худ дар симои Санта Клаус-Бобои Барфи дар дил орзухои афсонави мепарваранд. Танхо чизе ки кам аст, барф аст. Дар Ландан хеле кам пеш меояд, ки Read more [...]

Классика, модернита ва театре ки занон дар он зиндагони мекунанд

Ишк аз кучо, ман аз кучо у дар кучост, ин аст унвони сахнаи зебо ва хунармандонае дар кироат ва ичрои ашъори Фуруги Фаррухзод, ки  хунарманди ирони Парии Содики ба сахна гузоштааст. Ман низ чуз ин сахфахое ки дар ин чо меоварам, чизе бештаре намедонам, Read more [...]

Душанбе 80 сола шуд

Корновали чашни 80 солагии Душанбе хам ба поён расид. Барои дидани аксхои бехтар ба сахифаи Би-Би-Сии Точики сар бизанед ва аз ин чашн бештар маълумот бигиред. Аммо агар дар Душанбе хастед ба мо хам аз асли мочаро хабар бидихед. Дуруст аст ки шунидан кай бувад монанди Read more [...]

Digitally Enhanced images

Not long ago, the existence of an image was least evidence that what was shown had happened. No longer. Digitized images and powerful computers can create scenes of things that never were, in such a way, that no one may be able to judge whether what is shown is a record of something that exists or an artist's fantasy.Novelist and filmmaker Michael Crichton explores this problem on his novel Rising Sun. Detective Peter James Smith, who tells the story, talks with Dr. Phillip Sanders at the University Read more [...]