Category Archives: Аз Сайҳун то Сайҳон – از سیحون تا سیحان

از سیحون تا سیجان

 سر برنامه های تازه  ای را شروع کرده ام که روزهای دوشنبه از رادیو زمانه پخش خواهد شد. برنامه اجتماعی است و نگاهی خواهد داشت به مهم ترین اتفاقات کشور های که بین دو جفت رود قرار گرفته اند. رود های سیحون و جیحون در آسیای میانه و سیجان و جیحان در ترکیه امروزی که از دریای مدیترانه Read more [...]